Institut “Jožef Stefan”

Naziv partnerja: Institut »Jožef Stefan«

Center za prenos tehnologij in inovacij

 

Opis: Poslanstvo Instituta je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju. Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” deluje kot finančno neodvisna notranja enota Instituta “Jožef Stefan” od 1. januarja 2011 dalje. Naša primarna naloga je prenos tehnologij in inovacij z Instituta “Jožef Stefan”, najuspešnejše slovenske raziskovalne organizacije, v gospodarstvo, tako s pridobivanjem novih sodelovanj z industrijo, kot z ustanavljanjem novih odcepljenih podjetij, izdelavo tržnih analiz, pomočjo pri zaščiti intelektualne lastnine in trženju le-te.
Posameznikom pomagamo pri pridobivanju pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in pri sklepanju pogodb z industrijo, ustanavljanju odcepljenih podjetij in njihovem prodoru na trg ter nudimo nasvete in pomoč pri projektnih prijavah in poslovnih načrtih. Ponujamo konkretne nasvete za optimizacijo primerov zaščite intelektualne lastnine in izvajamo njihovo aktivno trženje, izvajamo strokovno pravno svetovanje, zlasti na področju intelektualne lastnine in možnostih izkoriščanja pravic intelektualne lastnine (tehnološke presoje in ocene trga), iščemo primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine in izvajamo pogajanja, ob tem pa pripravljamo tudi primerne pogodbe za licenciranje ali prodajo intelektualne lastnine.

Opis ključnega eksperta:

dr. ŠPELA STRES, univ.dipl.fiz., LLM, MBA, patentna zastopnica, Certified Licensing Professional – CLP, Registered Technology Transfer Professional – RTTP
dr. Špela Stres je Vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij od ustanovitve leta 2011 dalje. Bogate izkušnje vodje dopolnjuje tudi kot Predsednica Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije, Predsednica organizacijskega odbora Mednarodne konference o prenosu tehnologij (ITTC), članica eminentne družbe TTO Circle, članica medinstitucionalne delovne skupine OZN za znanost, tehnologijo in inovacije za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja, članica Upravnega odbora v CERN HEPtech, koordinatorka projekta Enterprise Europe Network, članica Advisory Group Science with and for Society pri DG Research and Innovation, članica Advisory Group Future and Emerging Technologies pri DG INFSO, članica Strategic Advisory Group Enterprise Europe Network pri DG Grow, redna sodelavka v ekspertnih skupinah DG Grow in DG Research ter ocenjevalka na nacionalnih in tujih razpisih. Izkušnje ima tudi na področju vodenja zahtevnih primerov licenciranja, reševanja sporov glede intelektualne lastnine, vodenja slovenskih in evropskih projektov in konzorcijev ter kot predavateljica na temo inovacij, intelektualne lastnine ter prenosov tehnologije in znanja v Sloveniji in tujini.

dr. LEVIN PAL, univ. dipl. mikr.
dr. Levin Pal je Vodja skupine za patentiranje in licenciranje intelektualne lastnine, Višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami na Centru za prenos tehnologij in inovacij, sicer tudi podpredsednik Združenja profesionalcev za prenos tehnologij in podpredsednik sektorske skupine BioChemTech. Kot sodelavec pisarne za prenos tehnologij ima izkušnje na področju vodenja skupine, operativnega dela na EU projektih, vodenja postopkov zaščite intelektualne lastnine (prevzemi izumov, sodelovanje s komisijo IL, priprava osnutkov patentnih prijav, vodenje komunikacije s patentnimi zastopniki, svetovanje raziskovalcem glede strategije zaščite, urejanje solastništva nad izumi …), pasivnega in aktivnega trženja tehnologij (priprava in objava tehnoloških ponudb, aktivno trženje na dogodkih B2B in v okviru sektorskih skupin),  vodenja pogajanj z zainteresiranimi podjetji ter sklepanja raziskovalno razvojnih, licenčnih in drugih pogodb.

FRANCE PODOBNIK, univ. dipl. ekon.
France Podobnik je Vodja skupine za povezovanje z industrijo v Centru za prenos tehnologij in inovacij deluje na področju priprave poslovnih ponudb ter povpraševanj, iskanju komercialnih, tehnoloških in razvojnih partnerjev, vzpostavljanju stikov s podjetji, identifikacije tehnoloških potreb podjetji in tehnoloških ponudb, svetovanja in pomoči pri vprašanjih podjetij, glede trošarin, davčne zakonodaje, certificiranja, registraciji blagovnih znamk ter pridobivanja finančnih virov. Opravlja tudi svetovanje na področju inovacijskega managementa podjetij, delo Skrbnika ključnih kupcev v okviru instrumenta za MSP, delo koordinatorja Enterprise Europe Network, organizatorja mednarodnih dogodkov ter poznavalca projektnih modelov in pravil financiranja.

mag. MARJETA TROBEC, univ. dipl. ekon., spec. medn. posl.
mag. Marjeta Trobec Vodja delovne skupine za upravljanje s tehnologijami, Višji strokovnjak za sodelovanje z industrijo v Centru za prenos tehnologij in inovacij deluje na področju vzpostavljanja stika s podjetji, identifikacije potreb podjetij in ponudb raziskovalcev, trženja rezultatov javnih raziskovalnih organizacij, pogajanj med podjetji in raziskovalci, organizacije dogodkov in dvostranskih sestankov med raziskovalci in podjetji, vodenja projektnih sklopov ter projektnega poročanja in vodenja skupine.

mag. ROBERT BLATNIK, dipl. org. manag., Certified Licensing Professional – CLP
mag. Robert Blatnik, višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami, s pridobljenim mednarodnim certifikatom za licenciranje (CLP – Certified Licencing Proffesional), strokovnjak za odcepljena podjetja ter koordinator dogodkov, deluje na področjih vodenja postopkov priprave in zaščite intelektualne lastnine, priprave licenčnih pogodb z odcepljenimi in drugimi podjetji ter pogodb o sodelovanju, pomoči raziskovalcem pri ustanavljanju odcepljenih podjetij ter organizaciji in sodelovanju na izobraževalnih, mreženjskih (matchmaking) ter drugih strokovnih dogodkih s področja visokotehnološkega podjetništva, inovacij in komercializacije tehnologij. Opus izkušenj dopolnjuje tudi s članstvom v pravnem odboru Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije, članstvom v delovni skupini Enterprise Europe Network, članstvom v Organizacijskem odboru Mednarodne konference za prenos tehnologij in inovacij, kot organizator tekmovanja za izbor najboljših inovacij s komercialnim potencialom javnih raziskovalnih organizacij, članstvom v sektorski skupini IKT Enterprise Europe Network (EEN ICT Sector Group) ter nenazadnje namestnik predstavnice Instituta »Jožef Stefan« v Upravnem odboru združenja CERN HepTECH.

TOMAŽ LUTMAN, mag. biokem.
Tomaž Lutman Strokovnjak za upravljanje s tehnologijami na Centru za prenos tehnologij in inovacij deluje na področju priprave tehnoloških ponudb, iskanja komercialnih partnerjev, priprave pregleda stanja tehnike in trga ter priprave osnutkov NDA in pogodb o imetništvu. Izkušnje dopolnjuje z znanji na področju pomoči pri patentni zaščiti in sodelovanja v evropskem projektu KETGATE.

MATEJ MRAK, dipl. ekon.
Matej Mrak, Asistent za upravljanje s tehnologijami na Centru za prenos tehnologij in inovacij ima dolgoletne izkušnje na področju IT (sistemska administracija, CRM, ERP, CMS,  programiranje, informacijski sistemi – razvoj, optimizacija, implementacija, napovedovanje IT trendov,…). Ima tudi dolgoletne izkušnje s področja poslovanja s tujino (predvsem Evropa, Azija), obisk sejmov v tujini in tudi organizacijo sejemskega razstavnega prostora. Dobro prakso ima predvsem s področja iskanja po raznoraznih bazah, iskanje proizvajalcev izdelkov (product sourcing) in podatkovnega rudarjenja (data mining).  Na CTT deluje predvsem na področju zaščite intelektualne lastnine, kar zajema pregled stanja tehnike, prior art, po patentnih bazah, predvsem: SIPO, WIPO, Espacenet in Derwent Innovation (prej znan kot Thomson Innovation). Vešč pa je tudi v iskanju po nepatentnih bazah in pregledu ekonomskih, tehničnih in znanstvenih člankov, pregledu stanja trga, pripravi načrta komercializacije, trženju, pomoči pri pripravi pogodb,…). Njegova področja so predvsem tehnologije s področja elektronike, računalništva in fizikalnih znanosti. Poleg tega v okviru mreže EEN (Enterprise Europe Network) sodeluje tudi pri obiskih podjetji, kjer skrbi za identifikacijo in pravilen zapis tem potencialnega sodelovanja. Na področju projektov je skrbnik za projekt EU-GIVE (EEN) in soskrbnik za projekt KETGATE (Interreg).

TOMAŽ JUSTIN, univ. dipl. ekon., MBA
Tomaž Justin je strokovnjak na področju projektnega dela in povezovanja z industrijo na Centru za prenos tehnologiji in inovacij. Ima izkušnje in znanja na področju celotnega življenjskega cikla podjetij – od razvoja produkta (proof of concept), vstopa na trg (start-up), pospešene, globalne (scale-up) in nadaljnje rasti do zrele faze, ko lahko podjetje začne izgubljati tržni položaj, zaostaja za primerljivimi podjetji v panogi ter zaide v težave, iz katerih je možno preiti v novo razvojno fazo s preobrazbo podjetja in celovitim obratom v poslovanju.V življenjskem ciklu podjetja ima izkušnje na področju začetnih in razvojnih projektov, analize donosnosti osnovne dejavnosti podjetja, primerjalne ocene dolgoročne vzdržnosti normaliziranega dobička iz poslovanja, ocene vrednosti podjetij, skrbnih in neodvisnih pregledov poslovanja, prenove poslovnih procesov ter izboljšanje operativne učinkovitosti, optimizacije in racionalizacije osnovne dejavnosti podjetij.Izkušnje dopolnjujejo tudi znanja na področju priprave in izvedbe letnega, marketinškega, strateškega in razvojnega planiranja, uvedbe novih produktov na trg, ocene kadrovskega kapitala v podjetjih in selekcije ključnih kadrov ter kratkoročnih ukrepov za izboljšanje poslovanja in preprečitev insolventnosti podjetja, kriznega prestrukturiranja podjetja v težavah ter strukturiranja transakcij pri prodajah in nakupih podjetij ter pridobivanju strateških partnerjev.

GAŠPER JUVANČIČ, univ. dipl. nem.
Strokovnjak na področju sodelovanja z industrijo na Centru za prenos tehnologij in inovacij deluje na področju priprave poslovnih ponudb in povpraševanj, iskanju komercialnih partnerjev, vzpostavljanja stikov in obiskovanja podjetij, svetovanja in pomoči pri vprašanjih podjetij glede trošarin, davčne zakonodaje, certificiranja, registracij blagovnih znamk in pridobivanja finančnih virov. Opravlja tudi vlogo koordinatorja med raziskovalci in podjetji ter organizatorja sestankov s podjetji in raziskovalci.

dr. DUŠKO ODIĆ, univ. dipl. mikr.
Duško Odić je na Centru za prenos tehnologij in inovacij zaposlen na področju Tehnološke in projektne administracije ter kot Koordinator na področju projektnih povezav. Deluje na področju koordinacije dela, komunikacije in poročanja na projektih, priprave tehnoloških in poslovnih ponudb na spletnih straneh Enterprise Europe Network, koordinacije priprave projektnih dogodkov, in podpornih dejavnosti ažuriranja lokalnih in spletnih podatkovnih baz ter fizičnega arhiva, inventarja, imenikov, e-poštnih seznamov, ter postopkovnikov idr. dokumentacije.

URŠKA MRGOLE, univ. dipl. ekon.
Urška Mrgole na Centru za prenos tehnologij in inovacij zaposlena kot Asistent komunikacije in odnosov s podjetji, Strokovnjak na področju projektnih povezav ter Organizacije dogodkov. Vodi skupino sodelavcev za promocijo aktivnosti in organizacijo dogodkov. Deluje na področju EU projektov, s katerimi želijo na CTT IJS dvigniti zanimanje mladih za naravoslovno-tehnična področja, tako v obliki obšolskih in prostočasnih dejavnosti kot tudi za zavestno odločanje za študij naravoslovnih ved in razvoj nadaljnje poklicne kariere na tem področju. Hkrati je ena izmed njenih glavnih aktivnosti obveščanje in ozaveščanje šolske sfere in splošne javnosti o aktivnostih Instituta »Jožef Stefan«. Odlikujejo jo bogate izkušnje na področju priprave, izvajanja in vodenja projektov, svetovanja in usposabljanja za podjetja in posameznike, raziskav in analiz s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter organizacije različnih dogodkov. Je soavtorica več člankov in objavljenih prispevkov s konferenc.

MOJCA ŠEBJAN PUŠENJAK, dipl. ekon.
Mojca Šebjan Pušenjak Administracija in organizacija dogodkov, Asistent na področju projektnih povezav Centra za prenos tehnologij in inovacij deluje na področju organizacije obiskov šol na Institutu »Jožef Stefan«, organizacije dogodkov Dneva odprtih vrat, Mladi upi, Mednarodne konference o prenosu tehnologij ter širše popularizacije znanosti. Izkušnje dopolnjuje tudi z delom na področju javnih naročil ter priprave razpisne dokumentacije.

Povezave: Spletna stran IJS (klik),
Spletna stran CTT IJS (klik),
Facebook CTT IJS (klik),
Twitter CTT IJS (klik).
Storitve: Storitve:

 • Zaščita intelektualne lastnine in priprava strategije trženja,
 • Trženje intelektualne lastnine,
 • Pomoč pri ustanavljanju novih podjetij,
 • Organizacija obiskov podjetij,
 • Mentorstvo učencev,
 • Obisk Instituta »Jožef Stefan«,
 • Pomoč pri pridobivanju sredstev.

Prikaz prenosa tehnologij:

Shema 1: Organizacijska struktura Centra za prenos tehnologij in inovacij


Shema 2: Storitve CTT v procesu prenosa tehnologij


Shema 3: Proces prenosa tehnologij, kot ga vodi CTT


Shema 4: Postopek pridobivanja novih industrijskih partnerjev


Shema 5: Vloga CTT pri razširjanju rezultatov raziskovalnih projektovShemi 6 A in B: Pomoč CTT pri pripravi projektnih prijav.

Kontakt: Institut “Jožef Stefan”
Center za prenos tehnologij in inovacij
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenija

 • dr. Špela Stres, LL.M., MBA, patentna zastopnica, spela.stres@ijs.si
  Certified Licensing Professional – CLP
  Registered Technology Transfer Professional – RTTP
  Vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij
 • mag. Marjeta Trobec, marjeta.trobec@ijs.si
  Vodja delovne skupine za upravljanje s tehnologijami
  Višji strokovnjak za sodelovanje z industrijo
 • dr. Levin Pal, levin.pal@ijs.si
  Vodja skupine za zaščito intelektualne lastnine
  Višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami
 • France Podobnik, france.podobnik@ijs.si
  Vodja skupine za povezovanje z industrijo
 • mag. Robert Blatnik, robert.blatnik@ijs.si
  Višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami
  Strokovnjak za odcepljena podjetja
  Koordinator dogodkov
 • Gašper Juvančič, gasper.juvancic@ijs.si
  Strokovnjak na področju sodelovanja z industrijo
 • Tomaž Lutman, tomaz.lutman@ijs.si
  Strokovnjak za upravljanje s tehnologijami
 • Matej Mrak, matej.mrak@ijs.si
  Asistent za upravljanje s tehnologijami
 • Urška Mrgole, urska.mrgole@ijs.si
  Asistent komunikacije in odnosov s podjetji
  Strokovnjak na področju projektnih povezav
  Organizacija dogodkov
 • dr. Duško Odić, dusko.odic@ijs.si
  Tehnološka in projektna administracija
  Koordinator na področju projektnih povezav
 • Mojca Šebjan Pušenjak, mojca.sebjan@ijs.si
  Administracija in organizacija dogodkov
  Asistent na področju projektnih povezav
 • Tomaž Justin, tomaz.justin@ijs.si
  Strokovnjak na področju projektnega dela
Gradiva:
Fotografije: /
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.