Kmetijski inštitut Slovenije

Naziv partnerja: Kmetijski inštitut Slovenije

Pisarna za prenos tehnologij

Opis: Kmetijski inštitut Slovenije izvaja znanstveno-raziskovalne, strokovne in svetovalne aktivnosti na področju kmetijskih ved in okolja. Sodelovanje z gospodarstvom poteka na vseh področjih delovanja inštituta v okviru devetih oddelkov kot tudi interdisciplinarno na korporativni ravni.
Pisarna za prenos tehnologij na inštitutu deluje tri leta. Sodeluje pri vzpostavljanju novih kontaktov in razvojnih projektov med raziskovalci in podjetji iz področij rastlinske pridelave, živinoreje, živilstva in okolja. Pri postopkih zaščite intelektualne lastnine tesno sodeluje s specializiranimi patentnimi zastopniki in organizacijami v Sloveniji in tujini.
Projekt KTT bo v letu 2018 omogočil novo zaposlitev eksperta za področje zaščite intelektualne lastnine in sodelovanja z gospodarstvom, kar bo občutno pripomoglo k razvoju aktivnosti prenosa tehnologij na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
 
Opis ključnega eksperta:
/
Povezave: Spletna stran organizacije (klik).
Storitve: Seznam storitev za raziskovalce iz JRO:

 • pomoč pri vzpostavljanju kontaktov med raziskovalci in potencialnimi uporabniki storitev s področja kmetijstva in okolja,
 • podpora pri patentni zaščiti in varstvu novih sort rastlin,
 • sodelovanje pri pogajanjih in sklepanju pogodb s področja prenosa ter prodaje tehnologij,
 • promocija znanja, organizacija izobraževanj in usposabljanj.

 
Seznam storitev za gospodarstvo:
Partnerstva z gospodarskimi subjekti obsegajo znanstveno-raziskovalno in strokovno sodelovanje ter svetovalne storitve pri razvojnih projektih, tehnoloških poizkusih in preskusih ter implementacijah rešitev na področjih:

 • poljedelstva in zelenjadarstva s semenarstvom,
 • živinoreje (govedoreje, prašičereje in čebelarstva),
 • sadjarstva, vinogradništva in vinarstva,
 • varstva rastlin,
 • kontrole rodovitnosti in kakovosti kmetijskih zemljišč,
 • ekologije kmetijskega prostora,
 • rabe in varstva tal,
 • kmetijske tehnike,
 • obnovljivih virov energije v kmetijstvu,
 • ekonomike kmetijskih gospodarstev ter
 • analiz tal, mineralnih in organskih gnojil, živalske krme, medu, ostankov pesticidov, fitofarmacevtskih sredstev, vina, mošta in žganih pijač.

 
Prikaz prenosa tehnologij:
/

Kontakt: Kmetijski inštitut Slovenije
Pisarna za prenos tehnologij
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 280 52 62
F: +386 (0)1 280 52 55
E: inovacije@kis.si
http://www.kis.si/
Gradiva: /
Fotografije: /
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.