Univerza na Primorskem

 

Naziv partnerja: Univerza na Primorskem

Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP)

Opis: Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP) je organizacijska enota, z vlogo pisarne za prenos tehnologij UP. Identificira potencial članic UP za sodelovanje z gospodarstvom ter s svojimi aktivnostmi vzpodbuja k oblikovanju skupnih projektov raziskovalcev z gospodarstvom. Skrbi za upravljanje s pravicami intelektualne lastnine (PIL) UP in za interne postopke pri zaščiti PIL UP ustanavljanju odcepljenih podjetij. Komunicira z zunanjimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami in podjetji na področju R&R projektov, ter skrbi za mobilnost mladih podjetnikov iz vrst študentov in raziskovalcev ter inkubirancev UIP.

Aktivnosti izvaja projektno, prvenstveno z izvajanjem nacionalnih in mednarodnih projektov za uvajanje in izvajanje storitev za prenos znanja in tehnologij in njihovo komercializacijo na univerzah ter raziskovalnih zavodih. Pri tem tesno sodeluje s članicami UP, službami in raziskovalnimi skupinami, Kariernim centrom in Univerzitetnim inkubatorjem.

Aktivno se vključuje v nacionalne in mednarodne povezave pisarn za prenos tehnologije. Skrbi za strokovno rast, izpopolnjevanje in dvig kvalitete storitev prenosa tehnologije, kot tudi za prepoznavnost.

Ključne naloge CRPZ:

 • pregled znanja in raziskovalnih kompetenc na UP in njihovega predstavljanja potencialnim uporabnikom,
 • identifikacija podjetniških potencialov med raziskovalci,
 • izvedba prvih sestankov s potencialnimi nosilci podjetniških podjemov,
 • trženje znanja univerze skozi komercializacijo raziskovalnih rezultatov in oblikovanje skupnih R&R projektov,
 • generiranje ponudb za sodelovanje (podjetja in raziskovalci),
 • iskanje potencialnih partnerjev za prejete ponudbe za sodelovanje,
 • aktivno trženje tehnoloških ponudb,
 • izvedba obiskov podjetij, z namenom identifikacije skupnih razvojnih tem (samostojno ali z raziskovalci),
 • izvedba izobraževalnih in promocijskih dogodkov za raziskovalce in podjetja.

Opis ključnega eksperta:
/

Povezave: Spletna stran organizacije (klik)
Storitve:

Za raziskovalce:

 • pregled znanja in raziskovalnih kompetenc UP z namenom trženja potencialnim uporabnikom,
 • identifikacija podjetniških potencialov med raziskovalci skozi postopek pregleda doktorskih nalog, rezultatov zaključenih projektov ARRS in projektov sofinanciranih s strani EU,
 • izvajanje postopkov ščitenja intelektualne lastnine raziskovalcev UP: zaznavanje izumov, vrednotenje in pridobivanje informacij o tehnologiji, svetovanje in pomoč pri zaščiti izumov, določanje obsega izumov, izpeljava postopkov zaščite IL,
 • trženje znanja UP, vključujoč urejanje večlastniških razmerij, iskanje partnerjev, pripravo pogodb za prodajo pravic intelektualne lastnine in know-how-a,
 • priprava tehnoloških ponudb in ocenjevanje tržnega potenciala,
 • oglaševanje tehnoloških ponudb raziskovalcev in raziskovalnih skupin v primernih bazah,
 • oglaševanje tehnoloških ponudb raziskovalcev in raziskovalnih skupin primernim partnerjem,
 • aktivno trženje tehnoloških ponudb raziskovalcev in raziskovalnih skupin na izbranih sejmih, konferencah, obiskih v gospodarskih subjektih,
 • promocija in trženje znanja oz. izumov UP prek obstoječih spletnih platform in orodij (EEN, in-part.com, …) in prodaja znanja skozi prodajo izumov ter sodelovanje z gospodarstvom (srečanja R2B),
 • iskanje primernih partnerjev in povezovanje z njimi, urejanje večlastniških razmerij, priprava različnih pogodb,
 • informiranje raziskovalcev o aktualnih odprtih razpisih in projektnih predlogih,
 • organiziranje poslovnih srečanj in misij v tujini.

 
Za gospodarstvo:

 • izvedba obiskov podjetij, samostojno, ali z raziskovalci, identifikacija skupnih razvojnih tem, inovacijska podpora podjetjem,
 • posredovanje v podjetjih identificiranih razvojnih tem in pobud zainteresiranim raziskovalcem in raziskovalnim skupinam,
 • priprava tehnoloških in poslovnih ponudb ter povpraševanj podjetij in promocija teh v tujini,
 • vključevanje podjetij v mednarodne projektne predloge, ki se prijavljajo na razpise evropskih programov,
 • obveščanje podjetij o tehnoloških, poslovnih in projektnih priložnostih v tujini,
 • organizacija poslovnih srečanj in misij v tujini,
 • vključevanje znanja in potencialnih start-up podjetij v programe podpornega podjetniškega okolja UIP-Univerzitetnega inkubatorja Primorske.
Kontakt: Univerza na Primorskem | Universita` del Litorale | University of Primorska
Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP)
Titov trg 4, 6000 Koper
T: +386 (05) 611 75 53
F: +386 (05) 611 75 30
E: crpz@upr.si
W: https://https://www.crpz.upr.si/
W: https://www.upr.si/sl/
F: @tto.up
Gradiva: /
Fotografije: /
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.