Evropska komisija je objavila izsledke raziskave o pogledih zainteresiranih deležnikov na izzive, s katerimi se soočajo akterji evropskega inovacijskega ekosistema, o priložnostih, ki jih vidijo v prihodnosti, ter o njihovih vizijah in zamislih za prihodnje ukrepe. Med izzivi preoblikovanja visokošolskega sektorja so izpostavili potrebo po okrepitvi povezave med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami tera spodbujanje podjetništva v izobraževanju in usposabljanju.

Na anketo je odgovorilo 239 udeležencev iz vseh 27 držav članic EU. Svoja stališča so poslali univerze in raziskovalne organizacije, posamezni raziskovalci, inovatorji, državljani in podjetja. V aneksu k poročilu so navedeni primeri dobrih praks.

POVEZAVA:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96c19d3a-5cc0-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-245939284