Storitve Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo

STORITVE KONZORCIJA ZA PRENOS TEHNOLOGIJ IZ JRO V GOSPODARSTVO

JRO se že danes in se bomo tekom razpisa še bolj aktivno vključevale v upravljanje z IL in prenos znanja za večje izkoriščanje javno financiranih rezultatov raziskav preko sodelovanja JRO – gospodarstvo, licenciranje ter ustrezno upravljanje z IL. Verjamemo namreč, da bi moral prenos znanja postati strateško poslanstvo JRO, razvoj podjetniške kulture in povezanih veščin v JRO ter boljša komunikacija in interakcija deležnikov pa sta ključnega pomena za večji pretok znanja in bolj kvalitetno sodelovanje med deležniki, zato bo tudi v okviru konzorcija posebna pozornost namenjena aktivnostim, ki prispevajo k ustvarjanju povezovanj in nove vrednosti in razvojnih rezultatov JRO.

 


Institut »Jožef Stefan«

V Centru za prenos tehnologij in inovacij bomo na IJS še naprej aktivno sodelovali pri postopkih identifikacije najbolj obetajočih tehnologij, ki bi jih bilo potrebno patentno zaščititi. V ta namen bomo raziskovalcem pripravili analizo stanja trga in analizo stanja tehnike za posamezno tehnologijo. Vodili bomo postopke prevzema izuma in  ureditve deljenega imetništva ter postopke zaščite IL, ustanavljanja odcepljenih podjetij, trženja in podpore pri iskanju partnerjev ter vzpostavljanja novih pogodbenih odnosov.

 

Raziskovalcem Instituta “Jožef Stefan” bomo ponujali naslednje storitve:

 • pregled aktualnih razpisov in iskalnik po razpisih (povezava),
 • pomoč pri pripravi projektnih prijav (povezava),
 • pomoč pri iskanju projektnih partnerjev (povezava),
 • pomoč pri razširitvi in krepitvi mreže kontaktov (povezava),
 • pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine (povezava),
 • pomoč pri izvedbi postopkov prevzema intelektualne lastnine na IJS (povezava),
 • trženje intelektualne lastnine (povezava),
 • pomoč pri ustanavljanju novih podjetij (povezava),
 • pogodbeno sodelovanje z gospodarstvom (povezava) in
 • individualne svetovalne ure (povezava).

Gospodarskim subjektom bomo omogočali sodelovanje z Institutom “Jožef Stefan”, in sicer na področjih ter na načine, opisane na povezavah:

 • ponudba tehnologij Instituta “Jožef Stefan” (povezava),
 • pogodbeno sodelovanje z Institutom “Jožef Stefan” (povezava).

 


Kemijski inštitut

Na KI bomo dejavni na področju IL, in sicer na naslednjih področjih

 • priprava navodil z opisom postopkov zahtevanih za prepoznavanje inovacij (JRO) in vpeljava mehanizmov, ki prepoznavajo inovacije – postavitev sistema inovacijskega skavta (raziskovalci iz raziskovalnih odsekov, katerih cilj je povezovanje raziskovalcev in Pisarne za prenos znanja);
 • skrb za portfelj patentov (JRO) – vzdrževanje, fazno odločanje, opuščanje;
 • vrednotenje IL (KTT in JRO);
 • postopki prevzema IL (JRO);
 • pregled novosti IL (JRO);
 • prenova pravilnika o ravnanju z IL (JRO, na podlagi dobrih praks KTT partnerjev);
 • zaščita IL (vključno s komunikacijo s patentnimi zastopniki v tujini) (JRO);
 • izmenjava izkušenj in predstavitev dobrih praks (KTT);
 • izobraževanje zaposlenih o upravljanju z IL (JRO in KTT) – delavnice, seminarji;
 • izobraževanje TT delavcev (KTT) – delavnice, seminarji;
 • priročnik/protokoli postopkov/procesov, ki jih je potrebno speljati za zaščito IL (KTT ali JRO).

 


Nacionalni inštitut za biologijo

V projektni pisarni za prenos tehnologij NIB bomo aktivno sodelovali z drugimi člani konzorcija pri prenašanju dobrih praks ščitenja in trženja intelektualne lastnine.

Storitve za raziskovalce

 • Ocena znanja, razvitega na NIB.
 • Zagotavljanje pravnih nasvetov pri izmenjavi zaupnih informacij in pogodbenemu sodelovanju.
 • Svetovanje pri odločanju o patentiranju oz. prodaji znanja.
 • Svetovanje pri razvoju poslovnih strategij, tržnih analizah in ustanavljanju spin-off podjetij.
 • Pomoč pri vzpostavljanju stikov z domačimi in tujimi partnerji iz industrije.
 • Svetovanje raziskovalcem pri definiranju licenčnih strategij ter pomoč pri pogajanjih.
 • Organizacija izobraževanj in usposabljanj s področja intelektualne lastnine ter trženja produktov.

Storitve za industrijske partnerje

 • Svetovanje in navezovanje stikov z raziskovalci na NIB-u in pri identificiranju obetavnih novih tehnologij.
 • Krepitev partnerstva z gospodarskimi subjekti na področju znanstveno-raziskovalnega in strokovnega sodelovanja.
 • Oblikovanje predlogov za sodelovanje pri razvojnih projektih.
 • Organizacija izobraževanj za zunanje uporabnike storitev NIB.

 


Kmetijski inštitut Slovenije

Na KIS bomo v konzorciju prispeval znanje in izkušnje pri zaščiti novih sort kmetijskih rastlin. Članom konzorcija bomo omogočil povezave s partnerskimi inštitucijami in organizacijami s področja kmetijstva in okolja.

 


Univerza v Ljubljani

Na Univerzi v Ljubljani bomo razširili obseg aktivnosti na naslednjih področjih:

 • izobraževanje, informiranje in promocija;
 • vodenje internih postopkov v zvezi s prevzemi službenih izumov;
 • trženje intelektualne lastnine in sodelovanje z gospodarstvom;
 • podpora drugim službam UL na področju intelektualne lastnine

S konzorcijskimi partnerji bomo na tem področju sodelovali predvsem pri urejanju skupnih izumov in vlaganju skupnih patentnih prijav, pri prenosu znanja, izkušenj in dobrih praks, usposabljanju in izobraževanju, promocijskih aktivnostih, vzpostavitvi in delovanju digitalne platforme, mreženju v nacionalnem in mednarodnem okolju in vseh drugih skupnih aktivnostih.

 


Univerza v Mariboru

Na UM bomo s svojimi izkušnjami vzpostavili modalitete sodelovanja, ki bodo omogočile izmenjavo kadrov, zlasti pri izvajanju nalog, ki so po svoji vsebini preveč specifične, da bi z vidika stroškovne učinkovitosti opravičevale zaposlovanje lastnih kadrov.

PREDSTAVITEV SLUŽBE ZA PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ:
Univerza v Mariboru je tradicionalno vpeta ter uspešno prenaša znanja in tehnologije v gospodarsko in družbeno okolje. Služba za prenos znanja in tehnologij skuša raziskovalcem olajšati prenos temeljnih znanstvenih in tehniških spoznanj, preko licenčnih in ostalih pogodb, v različne gospodarske dejavnosti. S povezovanjem znanosti in gospodarstva dosežemo učinkovit prenos znanja, inovacij in storitev iz univerze preko gospodarstva v širšo skupnost. Naš cilj je identificirati tista znanja in tehnologije, ki imajo komercialni potencial in pomagati raziskovalcem pri razvijanju strategije za njihovo komercializacijo. Zato podpiramo raziskave v vseh fazah razvoja in poskušamo vzpostaviti povezavo med podjetji in komercializacijo intelektualne lastnine.

Služba za prenos znanja in tehnologij prav tako pomaga raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru pri doseganju večje prepoznavnosti in večjega učinka rezultatov raziskovalnega dela, ki sta čedalje bolj pomembna dejavnika pri pridobivanju sredstev za financiranje raziskovalnega dela.

Glavne naloge Službe za prenos znanja in tehnologij:

– upravljanje in zaščita pravic intelektualne lastnine;
– vodenje postopkov prevzema službenih izumov;
– ozaveščanje širše družbe o pomembnosti inovativnih tehnologij, razvitih na UM;
– ocenjevanje izumov primernih za patentiranje in ugotavljanje njihovega tržnega potenciala;
– strateško svetovanje pri upravljanju z intelektualno lastnino;
– pomoč pri sklepanju licenčnih in drugih sporazumov v zvezi z intelektualno lastnino.

Služba za prenos znanja in tehnologij pomaga tudi podjetjem pri iskanju primernih poslovnih partnerjev preko Borze mednarodnega poslovnega sodelovanja (Enterprise Europe Network) in jim nudi brezplačne informacije o zakonodaji in standardih EU ter nasvete v zvezi z intelektualno lastnino. Prav tako jih informira o razvojnih priložnostih in jih povezuje z raziskovalno sfero, za konkurenčnejše gospodarstvo.

S svojim delovanjem Služba za prenos znanja in tehnologij pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru, tj. prispevati k razvoju družbe ter gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju.

 


Univerza na Primorskem

Na UP se bomo na ravni organizacije aktivno vključili v upravljanje z IL in prenos znanja s sledečimi aktivnostmi:

Za raziskovalce:

 • pregled znanja in raziskovalnih kompetenc UP z namenom trženja potencialnim uporabnikom,
 • identifikacija podjetniških potencialov med raziskovalci skozi postopek pregleda doktorskih nalog, rezultatov zaključenih projektov ARRS in projektov sofinanciranih s strani EU,
 • izvajanje postopkov ščitenja intelektualne lastnine raziskovalcev UP: zaznavanje izumov, vrednotenje in pridobivanje informacij o tehnologiji, svetovanje in pomoč pri zaščiti izumov, določanje obsega izumov, izpeljava postopkov zaščite IL,
 • trženje znanja UP, vključujoč urejanje večlastniških razmerij, iskanje partnerjev, pripravo pogodb za prodajo pravic intelektualne lastnine in know-how-a,
 • priprava tehnoloških ponudb in ocenjevanje tržnega potenciala,
 • oglaševanje tehnoloških ponudb raziskovalcev in raziskovalnih skupin v primernih bazah,
 • oglaševanje tehnoloških ponudb raziskovalcev in raziskovalnih skupin primernim partnerjem,
 • aktivno trženje tehnoloških ponudb raziskovalcev in raziskovalnih skupin na izbranih sejmih, konferencah, obiskih v gospodarskih subjektih,
 • promocija in trženje znanja oz. izumov UP prek obstoječih spletnih platform in orodij (EEN, in-part.com, …) in prodaja znanja skozi prodajo izumov ter sodelovanje z gospodarstvom (srečanja R2B),
 • iskanje primernih partnerjev in povezovanje z njimi, urejanje večlastniških razmerij, priprava različnih pogodb,
 • informiranje raziskovalcev o aktualnih odprtih razpisih in projektnih predlogih,
 • organiziranje poslovnih srečanj in misij v tujini.

 
Za gospodarstvo:

 • izvedba obiskov podjetij, samostojno, ali z raziskovalci, identifikacija skupnih razvojnih tem, inovacijska podpora podjetjem,
 • posredovanje v podjetjih identificiranih razvojnih tem in pobud zainteresiranim raziskovalcem in raziskovalnim skupinam,
 • priprava tehnoloških in poslovnih ponudb ter povpraševanj podjetij in promocija teh v tujini,
 • vključevanje podjetij v mednarodne projektne predloge, ki se prijavljajo na razpise evropskih programov,
 • obveščanje podjetij o tehnoloških, poslovnih in projektnih priložnostih v tujini,
 • organizacija poslovnih srečanj in misij v tujini,
 • vključevanje znanja in potencialnih start-up podjetij v programe podpornega podjetniškega okolja UIP-Univerzitetnega inkubatorja Primorske.

 


Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Konzorcijskim partnerjem bomo stalno na voljo za pomoč pri vzpostavljanju stikov z lokalnimi podjetji in drugimi podpornimi organizacijami v našem neposrednem okolju.

Raziskovalcem, profesorjem in študentom FIŠ bomo nudili:

 • vso pomoč v zvezi izumi, ki so nastali v okviru FIŠ (pridobitev in upravljanje s pravicami IL in prenos izumov v gospodarstvo, svetovanje pri poslovnih načrtih za inovacije),
 • izobraževanje na področju komercializacije znanja in varstva pravic IL,
 • povezovanje z gospodarskimi družbami, ki so zainteresirana za prenos znanja in tehnologij in z drugimi raziskovalnimi organizacijami ter zunanjimi svetovalci.

Gospodarskim subjektom in samostojnim izumiteljem bomo pomagali pri vzpostavljanju pogodbenega sodelovanja s FIŠ in pri povezovanju v okviru celotnega konzorcija. Naši znanstveniki in študenti nudijo različna znanja, povezana z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Če jih potrebujete pri razvoju lastnih produktov, nam pišite na TTO@fis.unm.si.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.