Podrobnosti o operaciji in viru sofinanciranja Konzorcija KTT

Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) – vir sofinanciranja


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) deluje na podlagi uspešne prijave na Javni  razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij« (povezava).


Namen in cilj javnega razpisa

(iz javnega razpisa »SPODBUJANJE DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA PREKO DELOVANJA PISARN ZA PRENOS TEHNOLOGIJ«, str. 2 – za podrobnosti kliknite tukaj)

2.1 Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (v nadaljnjem besedilu: JRO 01) in gospodarstvom, podpora komercializaciji Že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.

Prenos znanja in tehnologij, ki je ob izobraževanju in raziskovalni dejavnosti tretji steber dejavnosti JRO, je proces prenosa znanstvenih odkritij iz JRO v podjetje z namenom nadaljnjega razvoja in komercializacije, kar pomeni prenos v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje.

Pisarne za prenos tehnologij (v nadaljnjem besedilu: TTO 02) delujejo kot vmesnik med JRO in podjetji, kot vstopna točka do podjetij in JRO ter imajo vse pomembnejšo vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja med raziskovalno in gospodarsko sfero. no z izvajanjem ustreznih procesov skrbijo, da se rezultati raziskav na JRO ovrednotijo, ustrezno zavarujejo s pravicami intelektualne lastnine in tržijo.

Javni razpis bo nadgradil delovanje TTO na ravni celotne Slovenije, ki bodo kot del podpornega okolja nudile kvalitetno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji. Spodbujanje dejavnosti in dvig aktivnosti no bo prispevalo k dodatni pospešitvi prelivanja raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo in s tem pomagalo podjetjem v Sloveniji, da postanejo inovacijsko aktivna.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev konzorcija, ki bo združil TTO JRO-jev na področju celotne Slovenije. Preko izvajanja skupnih aktivnosti konzorcija se bo izboljšalo sodelovanje znotraj JRO ter sodelovanje JRO z drugimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji, s ključnim ciljem spodbujanja in krepitve strateškega patentiranja ter olajšanja prehoda znanstvenih spoznanj v gospodarsko prakso in posledično pospešitve gospodarskega izkoriščanja izumov iz JRO. Na ta način se bo spodbudila strokovnost, učinkovitost, specializacija in povezovanje slovenskih no, kar bo pripomoglo k dosegu glavnega cilja, to je izboljšanje rezultatov trženja z javnimi raziskavami pridobljenega znanja JRO z učinkom na celotno Slovenijo.

V skladu s S4 bomo okrepili podporni podjetniško-inovacijski ekosistem z ukrepom, ki je po svoji naravi horizontalen, pri tem pa njegova učinkovitost pogojuje konkurenčnost prednostnih področij. V skladu s ključnimi načeli, opredeljenimi v poglavju 1.3, je predviden horizontalni ukrep v smeri usklajenega in učinkovitega delovanja podpornega okolja, s katerim bomo dosegli boljši prenos znanja iz institucij znanja v komercialno izkoriščanje v gospodarstvu. V tem procesu se bode storitve TTO komplementarno povezovale z dejavnostjo ostalih institucij inovacijskega podpornega okolja (npr. tehnološki parki, inkubatorji, in podobno), z namenom, da bo dosežen boljši prenos znanja iz JRO v gospodarstvo, kar bo vplivalo na ustvarjanje nove vrednosti. Za dosego tega cilja so začrtane aktivnosti konzorcija TTO v okviru predmetnega razpisa.

Skladno z OP 2014-2020 bo javni razpis podprl oblikovanje inovativnih rešitev in njihovo uporabo, komercializacijo ter sledil cilju povečanja deleža inovacijsko aktivnih podjetij. To bo doseženo s spodbujanjem delovanja konzorcija no kot podpornega okolja za krepitev povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitev povezovanja med gospodarstvom in institucijami znanja, za komercializacijo razvitih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter za krepitev razvojnih kompetenc.

01 JRO – Javne raziskovalne organizacije, to so javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS.

02 TTO – Technology Transfer Office.

.

Rezultati in učinki izvedenih aktivnosti

(iz javnega razpisa »SPODBUJANJE DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA PREKO DELOVANJA PISARN ZA PRENOS TEHNOLOGIJ«, str. 3, 4 – za podrobnosti kliknite tukaj)

Rezultati in učinki izvedenih aktivnosti na ravni celotnega konzorcija bodo:

– ustrezna kadrovska podprtost s področja prenosa tehnologij v Sloveniji – od prijave na razpis do zaključka izvajanja povečanje skupno za vsaj 30 FTE (05),
– povečanje znanj in kompetenc zaposlenih v TTO s poudarkom na specializiranih znanjih in veščinah s področja prenosa tehnologij – organizacija vsaj 4 izobraževanj v obdobju izvajanja operacije s področja upravljanja IL in trženja IL (intenzivna mentorska usposabljanja mednarodno priznanih strokovnjakov in združenj s področja prenosa tehnologij),
– povečanje znanj in kompetenc zaposlenih in raziskovalcev na JRO in v gospodarstvu s področja prenosa tehnologij, – vsaj eno usposabljanje vsakih 12 mesecev s področja pogajanj, zaščite intelektualne lastnine, ocene tržnih in tehnoloških potencialov, ustanavljanja odcepljenih podjetij,
– priprava in distribucija vsaj enega skupnega priročnika o načinih in procesu sodelovanja gospodarstva z JRO-ji (vsaj z informacijami o načinih in procesu sodelovanja, o zaščiti in deljenju pravic IL, s kontakti in s primeri dobrih praks),
– vzpostavljena in delujoča skupna digitalna platforma, kjer se srečata trg in ponudba, s poudarkom na skupni in enotni podatkovni bazi inovacij,
– promocija dejavnosti konzorcija na enem nacionalnem dogodku letno, na katerem so predstavljene aktivnosti konzorcija gospodarstvu in širši javnosti,
– promocija dejavnosti posamezne JRO gospodarstvu in širši javnosti, vsaj enkrat letno,
– opredelitev aktivnosti prenosa znanja znotraj strateškega poslanstva posamezne JRO (opredeljena vloga TTO znotraj zavoda – umestitev no v program dela, poslovni načrt, strategije in programe),
– vložene patentne prijave – vsaj 40 s popolnim preizkusom v tujini.


Aktivnosti konzorcija bodo prispevale h kazalniku »število podjetij, ki sodelujejo s TTO«. Izvajanje aktivnosti konzorcija no znotraj operacije bo pripomoglo k sklenitvam pogodb za prodajo znanja in raziskovalno razvojnih pogodb. V sklopu novih sodelovanj, ki bodo rezultat izvajanja aktivnosti konzorcija no znotraj operacije, bo doseženo najmanj naslednje:
– sklenjene licenčne pogodbe in pogodbe iz prodaje patentov oz. know-how-a v vrednosti najmanj 300.000 €,
– sklenjene raziskovalno razvojne pogodbe (06) med JRO in gospodarstvom, pri katerih je sodelovala TTO, v vrednosti vsaj za najmanj 8 mio € .

05 Ekvivalent polne zaposlitve (FTE) pomeni izvajanje dejavnosti ene osebe za polni delovni čas za eno leto. Pri čemer se upošteva FTE za izvajanje dejavnosti prenosa tehnologij ter izobrazba tehnične, pravne, ekonomske in sorodnih smeri.
06 Raziskovalno razvojna pogodba med JRO in gospodarskim subjektom je pogodba sklenjena med JRO in gospodarskim subjektom. Vsebina pogodbe je pogodbeno raziskovanje, raziskovanje v sodelovanju z industrijo ali svetovanje na področju dela raziskovalca


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na posebni spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko EU SKLADI (www.eu-skladi.si)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.